domingo, 7 de mayo de 2006

¿ QUEN É GALEGO ?

"Castelao morreu non sendo galego"

Dous meses atrás, o conselleiro de Presidencia da Xunta de Galicia, Méndez Romeu, dicía: "cidadáns de Galicia son os que tributan impostos dentro da comunidade". Agora, no proxecto de estatuto do Bloque Nacionalista Galego (BNG), establécese no artigo 4.
1. Son cidadáns e cidadás de Galiza todas as persoas con veciñanza administrativa nalgún dos concellos galegos.
2. Unha lei do parlamento de Galiza regulará os procedementos de adquisición, conservación e perda da cidadanía galega, que deberá ter en conta a situación de todas as persoas residentes fóra de Galiza, que dispuxeran da súa última veciñanza en territorio galego, e a da súa descendencia.
Eu négome rotundamente a aceptar que unha lei do parlamento regule a miña condición de galego. Eu son galego por algo tan sinxelo como é, haber nacido na Terra, e debo ter absolutamente todos os dereitos, políticos e non políticos, que teñan os irmáns que viven nos concellos galegos, pagando, ou non pagando tributos.
O Estatuto de BÓVEDA, CASTELAO e os outros GALEGUISTAS, consideraba galegos, aos que o foran por natureza e aos que gañasen vecindade na Rexión.
Esta necidade de Méndez Romeu e do BNG, dita, como se escoita moitas veces en conversas informais, non merecería de min, nin sequera un mínimo comentario, por aquilo de non gastar enerxías en cousas inconducentes, pero aquí a cousa é distinta. Méndez Romeu é nada menos que conselleiro de Presidencia do goberno e, o BNG é a terceira forza política galega, cogobernando hoxe co PSOE, a nosa Autonomía.
Agora ben, mentres o ministro de Traballo de España confirmaba hai uns días en Uruguay, que a única forma de obter a nacionalidade española, os netos maiores, é, despois de residir un ano en España. A diputada polo BNG, Olaia Fernández Dávila, pide no Congreso que se lle recoñeza a fillos e netos de emigrantes a "cidadanía plena", polo que, de prosperar o seu proxecto e o aberrante estatuto que propón a súa formación política, teriamos unha condición de individuos que considerabamos extinguida , os que ante a pregunta ¿es usted gallego?, repondían: soy español. Claro que antes era por vergonza e ignorancia propias, hoxe seríao por ignorancia e vergonza alleas, xa que nos pasaportes, acreditaríase que somos españois, pero non seriamos galegos. Pobres descastados que pensan que a patria lévase na sola dos zapatos.
Non vou relacionar hoxe, as aportacións culturais e económicas, que fixo e segue facendo a Galicia, a emigración, arquicoñecidas por todos "os bos e xenerosos". Só direi que, co espírito deste desatinado estatuto, Pablo Iglesias, Ferrol 1850-Madrid 1925; Manuel Curros Enriquez, Celanova 1851-La Habana 1908; Wenceslao Fernández Flores, A Coruña 1879-Madrid 1964; Castelao, Rianxo1886-Buenos Aires 1950; Ramón Suárez Picallo, Sada 1894-Buenos Aires 1964; Tacholas, Ourense 1909-Buenos Aires 1991; Lorenzo Varela, La Habana 1916-Madrid 1978. Todos, morreron non sendo galegos; ata o San Froilán, Patrón de Lugo, que naceu nesa provincia no ano 933 e, viviu moitos anos en Zamora e León, donde o colleu o pasamento. E tamén non eran galegos nas tempadas que viviron fóra da Terra, Rosalía e o seu esposo Murguía; Concepción Arenal; Eduardo Blanco Amor; Manuel Colmeiro; Laxeiro; Rafael Dieste; Manuel Lugrís Freire; Luis Seoane; Celso Emilio Ferreiro; Antón Avilés de Taramancos e tantos outros, e finalmente non eran galegos, os que propiciaron a creación da Academia Galega; da bandeira branca e azul e do noso Himno, pois tales fitos foron artellados en Cuba.
Coma colofón, e ao xeito de Castelao, pídolle a Deus ou a quen corresponda, nos libren destes "oradores e xuristas que só aprenderon a ciencia dos libros". 

¿ QUIEN ES GALLEGO ?

"Castelao murió no siendo gallego" 

Dos meses atrás, el consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia, Méndez Romeu, decía: "ciudadanos de Galicia son los que tributan impuestos dentro de la comunidad". Ahora, en el proyecto de estatuto del Bloque Nacionalista Galego (BNG), se establece en el artículo 4.
1. Son ciudadanos y ciudadanas de Galicia todas las personas con vecindad administrativa en alguno de los ayuntamientos(municipios) gallegos.
2. Una ley del parlamento de Galicia regulará los procedimientos de adquisición, conservación y pérdida de la ciudadanía gallega, que deberá tener en cuenta la situación de todas las personas residentes fuera de Galicia, que dispusieran de su última vecindad en territorio gallego, y la de su descendencia.
Yo me niego rotundamente a aceptar que una ley del parlamento regule mi condición de gallego. Yo soy gallego por algo tan sencillo como es, haber nacido na Terra, y debo tener absolutamente todos los derechos, políticos y no políticos, que tengan los hermanos que viven en los ayuntamientos gallegos, pagando, o no pagando tributos.
El Estatuto de BÓVEDA, CASTELAO y los otros GALLEGUISTAS, consideraba gallegos a los que lo fueran por naturaleza y a los que ganasen vecindad en la Región.
Esta necedad de Méndez Romeu y del BNG, dicha, como se escucha muchas veces en conversaciones informales, no merecería de mi parte, ni siquiera un mínimo comentario, por aquello de no gastar energías en cosas inconducentes, pero aquí la cosa es distinta. Méndez Romeu es nada menos que consejero de Presidencia del gobierno y, el BNG es la tercera fuerza política gallega, cogobernando hoy con el PSOE, nuestra Autonomía.
Ahora bien, mientras el ministro de Trabajo de España confirmaba hace unos días en Uruguay, que la única forma de obtener la nacionalidade española, los nietos mayores, es después de residir un año en España, la diputada por el BNG, Olaia Fernández Dávila, pide en el Congreso que se les reconozca a hijos y nietos de emigrantes la "ciudadanía plena", por lo que, de prosperar su proyecto y el aberrante estatuto que propone su formación política, tendríamos una condición de individuos que considerábamos extinguida , los que ante la pregunta ¿es usted gallego?, respondían: soy español. Claro que antes era por vergüenza e ignorancia propias, hoy lo sería por ignorancia y vergüenza ajenas, ya que en los pasaportes, se acreditaría que somos españoles, pero, no seríamos gallegos. Pobres descastados que piensan que la patria se lleva en la suela de los zapatos.
No voy a relacionar hoy, las aportaciones culturales y económicas, que hizo y sigue haciendo a Galicia, la emigración, archiconocidas por todos "os bos e xenerosos". Sólo diré que, con el espíritu de este engendro de estatuto, Pablo Iglesias, Ferrol 1850-Madrid 1925; Manuel Curros Enríquez, Celanova 1851-La Habana 1908; Wenceslao Fernández Flores, A Coruña 1879-Madrid 1964; Castelao, Rianxo1886-Buenos Aires 1950; Ramón Suárez Picallo, Sada 1894-Buenos Aires 1964; Tacholas, Ourense 1909-Buenos Aires 1991; Lorenzo Varela, La Habana 1916-Madrid 1978. Todos, murieron no siendo gallegos; hasta San Froilán, Patrón de Lugo, que nació en esa provincia en el año 933 y vivió muchos años en Zamora y León, donde lo encontró la muerte. Y tampoco fueron gallegos durante las temporadas que vivieron fuera de Galicia, Rosalía y su esposo Manuel Murguía; Concepción Arenal; Eduardo Blanco Amor; Manuel Colmeiro; Laxeiro; Rafael Dieste; Manuel Lugrís Freire; Luis Seoane; Celso Emilio Ferreiro; Antón Avilés de Taramancos y tantos otros, y finalmente no eran gallegos, los que propiciaron la creación de la Academia Gallega; la bandera blanca y azul; y nuestro Himno, pues tales hitos fueron promovidos en Cuba.
Como colofón, y al modo de Castelao, le pido a Dios o a quien corresponda, nos libren de estos "oradores y juristas que sólo aprendieron la ciencia de los libros".


CALQUERA SEMELLANZA CO PENSAMENTO DALGÚNS "progresistas galegos" SERÁ SÓ UNHA CASUALIDADE.
"O MUXO"


COMENTARIOS

Estimado Ramón: sabes bien que el oficio de periodista es simplificar en un escrito lo que muchas personas no especializadas pensamos en una forma más difusa y que al verlo reflejado por vosotros, es lo que nos hace respetarlos tanto y, contigo, yo lo he sentido en varias oportunidades, principalmente contestando a los políticos que parecen dueños de nuestras vidas, creyendo que sus decisiones son las correctas en vez de respetar nuestra forma de pensar y nuestros derechos.
Desde mi punto de vista, y sin ser político, creo que los españoles sabemos votar mal, ya que les damos la oportunidad a extremistas que ahora, aún siendo una minoría, están tomando decisiones que creo nos llevan a algo incierto, que posiblemente es lo que ellos buscan.
Varias veces he escuchado a políticos criticar a los que nos hemos ido como que no defendemos la galleguidad, que se ha hecho poco porque a nuestros hijos no les hemos enseñado a hablar en gallego, etc. Cuando hablan te das cuenta que ellos tienen gran dificultad para hacerlo en el idioma que defienden, equivocándose y mezclando palabras en castellano, pero siguiendo criticando a los demás. Han tenido tiempos mejores para estudiar que nosotros y ese estudio les podría haber servido para comprender mejor la situación de los que hemos emigrado sin saber si está bien dicho gallego ó galego, pero que conocemos el gallego que hablaban nuestros padres y abuelos sin equivocarnos, siempre, claro está, mezclando lo que mezclaban ellos. 
Algunos de nuestros paisanos se hacen los nuevos ricos, ricos que parece que a los pobres hay que dejarlos morir a todos y de esos, muchos son políticos y otros, que no tienen otro recurso que una buena jubilación y que si no votan a los primeros y dejan de pagarles la jubilación a los segundos como ha pasado aquí, tienen una vida más paupérrima que cualquiera de los emigrantes que ellos ahora quieren quitarles la ciudadanía gallega.
Como ves, necesito más espacio que tu para decir lo que pienso y se de tus ocupaciones y no deseo quitarte tiempo exponiendo muchísimas de las cosas que yo veo en nuestros políticos gallegos y españoles.
Me despido con un saludo afectuoso y te deseo que te vaya bien en la pesca, pero si renunciaras a ir, te espero el sábado 13 a las 13:00 en La Estrada.
Un abrazo.
Luis Castro

Sr. Suárez. Por Dios, respóndame esta pregunta.

¿Quién es ese “Conselleiro”
Sin juicio y desbocado
Que dice que los de afuera
Ahora somos de palo?.

¡Joder! Nací en Malpica,
Se me nota en el pellejo,
Ahora, un autoritario
Dice que no soy gallego.

No quisiera verlo nunca
A semejante pelmazo
A una brutalidad
Prefiero no hacerle caso.
No quiero desfigurarlo
Ni pegarle con un mazo,
Si me lo llego a encontrar
Es suficiente mi brazo
Para marcar sus faceiras
Pegándole un castañazo

Luis Varela

Estimado Ramon tengo muchas cosas para agradecerte la primera es que seas mi amigo la segunda que defiendas nuestra identidad en la forma que lo has hecho con tanta altura dijiste lo que yo en ese momento pensaba pero tal vez no lo podria expresar de la forma que tu lo hiciste frente a un microfono donde escuha mucha gente y ojala dios quiera tenga mucha trascendencia. Felicitaciones por el programa, un fuerte abrazo.-
Manuel Copa Darriba

Ramón: 
Inmejorable editorial, al leerlo, me produjo distintas emociones, la primera, una sensación de "bronca", para decirlo en argentino básico, otra, de pensar, que voté a ese personaje con una mente tan diminuta como para pensar que sólo son gallegos los que residen en el territorio que delimita Galicia. No entiendo esos personajes que seguro, de la historia de los gallegos que hicieron patria fuera de su tierra, no saben nada, y que gracias a ellos hoy Galicia se ha extendido por todo el mundo y gracias a ellos se ha conocido su cultura, su historia y el don de los gallegos.
Gracias a gallegos radicados en el exterior, hoy un argentino-gallego, el que se siente, seguro, más galleguista que ese personaje, puede defender con honor el ser GALLEGO, y lo digo así con mayúscula, y ten en cuenta que ningún energúmeno como ese, me va a quitar mi derecho de serlo.
Por lo que leo entre líneas, sólo parece interesarle la recaudación, y por ahí, la cuestión será que les interese cobrarnos impuestos para que podamos hacer uso de nuestra ciudadanía.
Pregunto: ¿No sería conveniente hacerle conocer a ese seudo gallego, todas la obras de todos los grandes que la desarrollaron fuera de Galicia, y que gracias a ellas, se mantuviera latente toda nuestra cultura, que, quizás, si fuera por tantos personajes parecidos a este, como el generalísimo, que prohibiera el empleo de nuestro idioma.
Nuevamente gracias, y mientras haya GALLEGOS COMO "O MUXO", no perderemos nuestra identidad.
Dime, por favor, si fuera necesaria mi participación en algún movimiento para oponernos a esta propuesta, házmelo saber, que aquí estoy para sumarme a ello.
BICOS E UNHA FORTE APERTA, de Amalia e Xosé

Querido amigo:
Hoy domingo 7 escuché tu indignado comentario sobre el proyecto del nuevo estatuto gallego, estoy totalmente de acuerdo contigo, y te solicito me consigas si puedes una fotocopia, presentado por malos gallegos del Bloque Nacionalista, donde dice que GALLEGO ES EL que "RESIDE EN GALICIA Y PAGA IMPUESTOS", NOSOTROS LOS de la diáspora no existimos, será que Rosalía , Murguía, Curros, Castelao, Esmoriz, Fernández Fontenla, Sarmiento , Francisco Sánchez, Rey Baltar y muchos otros gallegos comunes que por vivir fuera de Galicia dejan de serlo. Pareciera que no quieren reconocer todo lo realizado por los gallegos de la diáspora dentro de Galicia durante varios siglos construyendo colegios, armando empresas en Galicia con dinero americano y mandando millones de dólares a sus familiares, lo que sirvió para mitigar las hambrunas en que los diversos gobiernos supieron darle a Galicia, y estos mismos gobiernos BOTÁRONNOS POLO MUNDO ADIANTE.
Dolorosamente esto me hace acordar la época en que los falangistas, por destacar lo gallego, hablarlo, criticar al gobierno o por irse del país nos decían que no éramos españoles.
Me pregunto, estos nazionalistas serán fascistas de derecha o de izquierda que por la mentalidad de unos y otros creen que ser nacionalista es ser cerrado y trancado por dentro y el que no sigue lo que dicen o piensan lo declaran enemigo de la patria " LA PATRIA SOLO SON ELLOS, esto no es nacionalismo es nazismo o fundamentalismo facho.
un gran abrazo. 
Mario Ramos

VIVA GALIZA SIN FACHOS DE NINGUNA ESPECIE

No hay comentarios:

Publicar un comentario