martes, 25 de abril de 2017

PASEO MUSICAL EN RIBADUMIA


                                    RIBADUMIA, Casa Gallega de Cultura en Buenos Aires
                                                Avenida Las Heras 2416 – Tel. 4 803 3939
 
                                                PRIMER CONCIERTO 2017  
 
                                 Presenta este hermoso Paseo Musical    
 Cantantes : Graciela Iglesias - Jorge Blanco - Irene Castelfranco.       
  Al piano, Mtra. JULIA INES MANZITTI
Coordinación General Musical – Maestro JORGE BLANCO 
Presentación a cargo de la Sra. Elsa Expósito
DOMINGO, 30 de Abril, a las 18.00 horas
                           Entrada Libre y Gratuita

CONFERENCIA EN EL CLUB ESPAÑOL


viernes, 21 de abril de 2017

FESTIVAL DA REPÚBLICA


La Federación de Sociedades Gallegas celebrará su 86 Festival da República en el Teatro Bambalinas
Ø  La cita será el sábado, 29 de abril, a las 19.00 h  en la sede de la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina.
Buenos Aires, 21 de abril (FSG).-  La Federación de  Sociedades  Gallegas  de la República Argentina (FSG) celebrará el próximo 29 de abril  la 86 edición de su 'Festival da República'.
Un evento en el que el colectivo español  y gallego  residente en el país austral, acompañado de sus pares argentinos, hará honor a su memoria histórica y homenajeará la instauración de la II República Española, el 14 de abril de 1931.
La cita será en el Teatro Bambalinas de la ciudad de Buenos Aires (Chacabuco, 955) y contará con la presencia del presidente de la institución, Francisco Lores Mascato, entre otras autoridades del ámbito político, social y cultural del país.
El escenario de la institución brillará una vez más al ritmo del Grupo de Gaitas Dúas Beiras, el conjunto de danza Estróupele, la Coral Semente y el Grupo de Teatro Piliqueiros. Además, los presentes podrán disfrutar con la actuación del guitarrista Gastón Rodríguez y las voces de Miriem Labidi y Lorena Lores.
.La entrada al ’86 Festival da República’ será libre y gratuita.
Para más información clique acá.110 AÑOS DEL CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES


Con motivo del 110° Aniversario del Centro Gallego de Buenos Aires, los invitamos a formar parte del acto conmemorativo a desarrollarse el martes 2 de mayo a las 18:00 en el hall central de nuestra Institución y a participar de las actividades previstas para toda la semana aniversario.

Miércoles 3 de mayo, 17:00 h Hall Central.
Inauguración del “Espacio del socio” y de la muestra fotográfica alusiva a la historia de la Institución.

Jueves 4 de mayo, 15:00 h Teatro Castelao.
Entrega de medallas al personal y a profesionales médicos con 25 años de antigüedad. (Actividad con invitación)

Viernes 5, 19:00 h Teatro Castelao (Moreno 2176-CABA)
Presentación del Coro Polifónico Centro Gallego y grupos de baile de la colectividad. (Actividad libre y gratuita)

CELEBRANDO A LA PATRIA CON LOS FRONTERIZOS


miércoles, 19 de abril de 2017

CERTAMEN DE MICRORRELATOI CERTAMEN DE MICRORRELATO VERBAS MIGRADAS


La ASOCIACIÓN PATIO DE BUTACAS es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene como finalidad promover el desarrollo de actividades artísticas en nuestra comunidad, fomentar en nuestro entorno el interés por el arte, así como la producción artística en sus diferentes expresiones, dando cobijo y apoyo a todos/-as asociados/-as que quieran explorar su expresón artística a través fomentar na nosa contorna o interese pola arte, así como a produción artística nas súas diferentes expresións, dando acubillo e apoio a todos/-as os asociados/-as que queiran explorar a súa expresión artística a través da achega de medios, espazos ou formación. A información sobre esta asociación e os seus proxectos pode consultarse en www.patiodebutacas.gal

Nesta ocasión PATIO DE BUTACAS organiza o festival MIGRASONS, proxecto multicultural e multidiciplinar que pretende ser un laboratorio onde se misturen as culturas presentes en ambas as dúas beiras do océano Atlántico para aumentar o coñecemento da cultura migrante, dos beneficios que comporta e atopar puntos en común, eses elementos semellantes que conforman a cultura atlántica, nun todo como pode ser a cultura mediterránea.

Como parte do festival MIGRASONS, convócase o "I CERTAME DE MICRORRELATO VERBAS MIGRADAS" (no sucesivo, CERTAME). Este festival incluirá ademais: música, literatura, tradición oral, artes plásticas, gastronomía e cine. Para máis información, pódese consultar na web www.migrasons.patiodebutacas.gal

A continuación, expóñense as bases do CERTAME:

1. DEREITO A PARTICIPAR
Só poderá participar no CERTAME calquera persoa física, maior de 18 anos, que resida nalgún dos países ubicados en ambas as dúas beiras do Océano Atlántico.

Non poderán participar no CERTAME aquelas persoas que se atopen vinculadas directamente con PATIO DE BUTACAS e que participen activamente na colaboración ou coordinación do FESTIVAL MIGRASONS.

Soamente se aceptarán como válidos os microrrelatos escritos nas seguintes linguas: galego, portugués, castelán, inglés e francés.

Tampouco poderán participar aquelas persoas cuxos datos sexan incorrectos, incompletos ou sexan lexibles. Ademais, os datos facilitados deberán ser veraces.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Os microrrelatos que participen no CERTAME terán como único tema as migracións e o Atlántico.

A extensión do microrrelato terá un máximo de 400 palabras, non existindo un mínimo.

Os microrrelatos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico antes das 12:00 horas GMT del mediodía do 17 de maio de 2017. Os relatos serán remitidos por mail á dirección verbasmigradas@patiodebutacas.gal, da siguiente maneira:

Os arquivos deberán remitirse en formato .pdf. Incluiranse dous arquivos microrrelato: un, cuxo nome será o título do microrrelato e o pseudónimo do autor, e conterá o propio microrrelato; e un segundo arquivo, cuxo nome será o título do mesmo, o pseudónimo do autor e a palabra PLICA, e conterá todos os seus datos personais: nombre e apellidos, D.N.I. ou documento identificativo do país ao que pertenza o concursante, dirección completa (incluído o país), teléfono e dirección de correo
electrónico.

Exemplo:

Arquivo 1: Título do Microrrelato – Pseudónimo.pdf
Arquivo 2: Título do Microrrelato – Pseudónimo - PLICA.pdf

A comunicación de calquera dato persoal remitido no ficheiro adxuntado, citado anteriormente, suporá a aceptación expresa da política de protección de datos de PATIO DE BUTACAS.

O microrrelato deberá remitirse escrito nalgunha das cinco linguas citadas con anterioridade, non deberá ser necesariamente inédito, aceptándose como válidas obras publicadas previamente sempre e cando non dispoñan de ISBN e poderá ter recibido previamente algún premio ou accésit noutro certame nacional ou internacional.
O microrrelato deberá enviarse con título.

Cada autor poderá mandar un máximo de 1 microrrelato.

O prazo para enviar os microrrelatos será entre o 27-03-2017 e o 17-05-2017

En caso de discrepancia horaria na recepción dun microrrelato, prevalecerá o horario do servidor.

A organización do concurso remitirá un correo electrónico como confirmación e rexistro da recepción de cada microrrelato.

Non se admitirá no presente certame ningún microrrelato enviado fóra de prazo e en xeral calquera outro microrrelato que non cumpla as condicións expresadas nas seguintes bases.

O presente CERTAME convocado por PATIO DE BUTACAS, suxéitase con todo o seu alcance e extensión á aplicación da normativa da Propiedade Intelectual Española e en concreto ao Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril que aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual e demais normativa que lle sexa de aplicación.

Tendo en consideración que a participación é a través de microrrelatos, o participante declara expresamente o indicado a continuación e asume as consecuencias derivadas do falseamento de tal declaración, deixando indemne a PATIO DE BUTACAS en tal sentido:

1. Que o microrrelato é unha creación do participante e este seguirá mantendo a posesión dos dereitos de cadanseu relato que sexa remitido a PATIO DE BUTACAS. Pero no caso de que sobre os susoditos microrrelatos pese algún tipo de acordo, contrato, licenza, carga ou gravamen, así como que estea inscrito en entidades de xestión colectiva de dereitos (nacionais ou internacionais), PATIO DE BUTACAS queda indemne de calquera responsabilidade ao respecto.

Que no caso de que o participante non sexa o autor do microrrelato enviado ou se incorporen obras alleas, declara expresamente que obtivo todas as autorizacións oportunas e deixa indemne a PATIO DE BUTACAS de calquera responsabilidade ao respecto.

Que o microrrelato enviado non infrinxe dereitos de propiedade intelectual e/o industrial de terceiros, salvo que se atopen en dominio público e exime de responsabilidade a PATIO DE BUTACAS en caso de reclamación por parte de terceiros pola infracción destes dereitos.

2. Que con respecto ao microrrelato enviado, autorízase libremente, sen contraprestación algunha, á súa sincronización (total ou parcial), reprodución (total ou parcial), comunicación pública (total ou parcial) e distribución (total ou parcial) para calquera formato e soporte on line e offline, para todo o mundo e por todo o prazo que autorice a lexislación vixente. Os relatos publicados serán traducidos ao galego e ao castelán.

PATIO DE BUTACAS respectará os dereitos morais que o autor ostente sobre a súa obra.

3 PREMIOS

PATIO DE BUTACAS é unha sociación cultural sen ánimo de lucro que se autofinancia grazas ao aporte económico dos seus socios, a través do pagamento dunha cota anual e tamén grazas aos donativos voluntarios das persoas que asisten ás diferentes actividades que organiza a asociación. Non existirá polo tanto un premio económico así como tampouco un único gañador, aínda que se realizará unha mención especial a aqueles relatos que, pola súa calidade, o xurado destaque por riba dos demais.

Dado que a finalidade deste CERTAME é difundir e potenciar a creación cultural, serán publicados os 50 mellores microrrelatos na publicación conmemorativa do festival MIGRASÓNS. O número de relatos publicados nesta publicación poderá variar en función da calidade das obras presentadas.

O premio para cada un dos autores dos relatos publicados será a entrega de tres exemplares da publicación conmemorativa do festival.

4. SELECCIÓN DE RELATOS GAÑADORES E COMUNICACIÓN PÚBLICA DOS RESULTADOS

Unha vez finalizado o prazo para o envío dos microrrelatos, é dicir, o 17 de maio do 2017, ás 12:00 horas GMT, procederase a valorar e elixir, por parte dos membros do xurado, aqueles microrrelatos, ata un máximo de 50, que pola súa estética, calidade literaria e orixinalidade serán publicados na publicación conmemorativa do festival, sempre e cando cumplan o disposto nas bases do CERTAME.

A interpretación destas bases e a solución das dúbidas que puidera plantexar a súa aplicación corresponderá ao xurado designado polo grupo editor da asociación PATIO DE BUTACAS.

O xurado estará composto por persoas vinculadas ao mundo das letras, as artes e a creación literaria.

A elección dos microrrelatos seleccionados será comunicada convenientemente aos seus autores por PATIO DE BUTACAS no número de teléfono que se teña facilitado ou por outro medio que estimen oportuno.

Os participantes recoñecerán o carácter inapelable do veredicto do xurado e renunciarán expresamente a posibles accións xudiciais ou extraxudiciais.

O xurado resérvase o dereito de non admitir no presente CERTAME todos aqueles microrrelatos que, entre outros, atenten contra os dereitos á intimidade, honor e propia imaxe de terceiros, ou que conteñan, a modo enunciativo pero non limitativo, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos, lascivos, difamatorios ou calesquera outros que atenten contra a dignidade de terceiros, contra a moral e/ou contra a orde pública.

Publicarase o nome de cada un dos autores dos microrrelatos a través da páxina web e das redes sociais vinculadas a PATIO DE BUTACAS. Todo participante consinte a divulgación do seu nome e apelidos nos termos indicados, en caso de ser seleccionado entre os 50 microrrelatos máis valorados no CERTAME.

As persoas cuxos relatos sexan seleccionados para a súa publicación, están obrigadas a facilitar os
seguintes datos personais: nome e apelidos, DNI ou Tarxeta de Residencia, pasaporte ou documento de identificación, segundo o país que corresponda, domicilio de residencia e teléfono de contacto.

PATIO DE BUTACAS fará pública a relación de relatos seleccionados e a súa publicación na última semana do mes de xuño, durante a semana de celebración do festival MIGRASONS. A continuación, porase en contacto cos autores dos microrrelatos seleccionados na maior brevidade posible para concretar os detalles e as condicións da recepción dos exemplares da publicación conmemorativas do festival MIGRASONS.

PATIO DE BUTACAS resérvase o dereito a publicar os relatos ou parte deles na súa web ou redes sociais.

5. TRATAMENTO DE DATOS PERSONAIS

Os datos personais facilitados serán incorporados aos ficheiros responsabilidade de PATIO DE BUTACAS  (con domicilio en Estrada da Palma, 121, Barallobre, Fene, A Coruña) coa finalidade de xestionar a participación no CERTAME, así como realizar accións publicitarias ou promocionais e mantelo informado sobre outros produtos ou servizos propios ou de terceiros.

En calquera momento os participantes poderán exercer o seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose a PATIO DE BUTACAS, ( dirección correo electrónico ), aportando fotocopia do seu DNI ou documento equivalente, e concretando a particularidade da súa solicitude.

O usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique, e comprométese a manter actualizados os mesmos, sendo responsable de todos os danos e perxuízos ocasionados a PATIO DE BUTACAS ou terceiros pola aportación de datos incompletos, inexactos ou falsos.